PRIVACY

Privacy
Berendsen Kamerverhuur Arnhem respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van haar websites. Wij spannen ons naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld.

Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Berendsen Kamerverhuur Arnhem gebruikt om u de op de website aangeboden diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen om op zodanige wijze van onze website gebruik te maken dat rekening wordt gehouden met uw voorkeuren en interesse. Deze persoonlijke benadering is mogelijk doordat wij bepaalde gegevens opslaan. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Derden
De sites van Berendsen Kamerverhuur Arnhem bevatten links naar websites van derden. Berendsen Kamerverhuur Arnhem is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

 

Privacy
Berendsen Kamerverhuur Arnhem respects and protects the privacy of all users of her websites. We take all reasonable care to ensure that all personal information provided to us will always be treated confidentially.

Personal data
Your personal information is used by Berendsen Kamerverhuur Arnhem to provide you with the services offered on the website and to give you the opportunity to use our website in a manner that takes into account your preferences and interests. This personal approach is possible by storing certain data. Of course, we hereby respect and protect your privacy by complying with the European Privacy Directive (95/46 / EC) and the Personal Data Protection Act.

Third
The sites of Berendsen Kamerverhuur Arnhem contain links to third party websites. Berendsen Kamerverhuur Arnhem is not responsible for the compliance with the privacy laws by these third parties.

Print Friendly, PDF & Email